-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۶, چهارشنبه

کابوس کرونا فوق العاده دهشتناک است. این کابوس، نه درخواب، که در بیداری درحال اوج گیری است. اولین هدف گیری این ویروس، تقدیرگرایی مورد نظر مولوی ها است. خبر ملامجیب هراتی را بگیرید که نسخه نجاتش چی است؟