-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۱۷, شنبه

داعش خراسان یک نام من درآوردی است

یکی از همسایه‌های ساختمان که از آن جا حمله صورت گرفت:

"چهار روز می شود که موترهای زرهی هر روز افراد عجیب و غریب را با لباس های نظامی و عادی به بهانه تامین امنیت وارد ساختمان می سازند. ما تا زمانی که از این جا بالای مردم شلیک صورت گرفت و تا بیست دقیقه بعد از شلیک فکر می کردیم این ها نیروهای امنیتی اند."
عبدالهادی نوری