-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۲۴, شنبه

ظریف آریایی

فرزندی از پدرش پرسید:
وظیفه سازمان ملل چیست؟
پدر جواب داد.
هیچ فرزندم . خانه ات را ویران میکنه به جایش خیمه می دهد.