-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۲۱, چهارشنبه

نبرد علیه طالب و خونتای انتخاباتی، آزمون واحد است

نیروهای مردمی، دو مأموریت دشوار درپیش دارند: اثبات قدرت و اراده دربرابر کودتای انتخاباتی و آماده گی برای نبرد های آینده علیه طالبان که صد برابر خونتای ارگ برتشدد و غصب و انحصارهمه چیز، مغز آماده دارد.

تفاوت بین طالب و خونتای انتخاباتی ارگ فقط در شکلیات است. هردو، به اصول انتخاباتی باورمند نیستند. مضاف تراز دیروز، اسیر سوژه های ذهنی گذشته اند. عدالت و دموکراسی انتخاباتی درنظر این دو آدرس، بسان نزدیک کردن پودینه به پوزۀ مار است.
از نظراین ها، دموکراسی و انتخاباتی زمانی خوب است که خود شان درمحراق قدرت انحصاری تکیه بزنند و به هوس خود شان یگان منصب به دیگران مرحمت کنند. این ها به ارزش های مدنیت، همزیستی بدون برتری طلبی تحریک آمیز ویک دسترخوان مشترک عقیده ندارند.
 اقتضای وضعیت آن است که با مضمون واحد و راهبردی دربرابرامواج شرایستاده گی صورت گیرد.

درین تا وبالا شدن های متوالی، خائنان انفرادی زیادی، این سو و آنسو به مردم و تاریخ پشت خواهند کرد؛ اما فقط معجزۀ «مقاومت ملی» برای بقای افغانستان می تواند برشکسته دلی ها فیروزآمده و خائنان را از چرخه بیرون بیاندازد.