-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۱۸, یکشنبه

وضعیت کنونی میراث مارشال فهیم و کرزی است

یگانه کسی که عملاْ جنبش مقاومت میراث احمد شاه مسعود را به نماینده گی از همه دفن کرد، مارشال فهیم بود. عبدالله و یونس قانونی به شدت او را نزد کرزی و خلیلزاد تخریب می کردند؛ نتیجه آن شد که سه سال او را خانه نشین کردند. او مجبور به اتحاد با کرزی شد و به تدریج، کرزی را به خط مقابله با امریکا کشانید. امریکایی ها هم ضعف برخورد داشتند و رفتار شان نسبت به حامد کرزی منصفانه نبود.
به این ترتیب، فهیم و کرزی همسرنوشت شدند. اطلاعات ایران نیز همه جزئیات و نیات امریکایی ها را یومیه در اختیار شان قرار می داد. آن ها در قدم اول، هزاران تن از نفرات طالبان را رها کردند و سپس درآخرین مورد، بگرام هم خالی شد. وضعیت کنونی، نتیجه منطقی همان کشاکش هاست. امریکا سرانجام تصمیم گرفت که خود با طالب مستقیم معامله کند.
کرزی هزاران تن از نفرات خود را به آموزشگا های امریکا و اروپا گسیل کرد؛ اما فهیم یک کارکن کدرساخته نتوانست. درعوض، به اقارب نزدیک خود همه چیز را فراهم کرد؛ مانند یونس قانونی.