-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۲۰, سه‌شنبه

خرقۀ کهنه بر قامت جدید افغانستان

گروه خلیلزاد، بی عدالتی آشکارا مخرش و قهاری را بر افغانستان دردمند تحمیل کرد. 

کشور، هنوز از صدمات تحمیل سیاسی سال 2014 قامت راست نکرده است که ضربۀ مشابه فرود آمد. اما این بار، ضربه به سنگ اصابت کرد. جامعه جهانی، توان و آهنگ رزمیدن با همه ای مردم افغانستان را ندارد؛ اما تطبیق پروگرام کهنه بر زمینۀ جدید اجتماعی و تاریخی درافغانستان، لابد آن ها را به زودی به تغییر دیدگاه قراردادی مجبور کرده و ناگزیر خواهند بود که روشمندی جدید هموند با واقعیت های افغانستان امروز را اختیار کنند.
اما اگرنیروهای جمع آمده در اردوگاه ثبات وهمگرایی، به معامله گری روی آورند؛ دایرۀ فاجعه کلان تر خواهد شد.