-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۲, شنبه

کشتار طالب ونقض تعهدات امریکا در برابر مردم افغانستان

امریکا از نظر اعتباری در افغانستان درسراشیبی باخت و بدنامی است و عاقبتش را هنوز نمی دانیم. سریال کشتار طالبان از میان مردم و جوانان اردو را پایانی نیست و این درذهن مردم افغانستان به حساب نقض قول امریکا دربرابر مردم ما حساب می شود. صلح با طالب یک مدینه فاضله موهوم است و هیچ نیرویی درجهان توان جوش دادن طالب را با سرنوشت افغانستان ندارد. از نظر من فایده پیمان یک جانبه طالبان با امریکا این بود که جنبش ملی مقاومت را که تقریباً آخرین نفس هایش را می کشید؛ مجدداً قمچین زد و از جا پرانده است. 
مارشال فهیم سازوکار نبرد قهری علیه طالبان وحشی را به همیاری کرزی تقریباً دربسترعزلت انداخته و مفلوج ساخته بود. دزدان جهادی هریک به نوبه خویش، زیرساخت های نظامی و مردمی را قربانی معامله های موسمی خویش یا کرزی و اشرف غنی ساخته بودند. خاصتاً خطراشرف غنی درشرایط حاضر، به عنوان عنصرنفاق داخلی، معادل طالب است.
امریکا با طالبان جنگ صوری کرده است وطالب را فقط می توان با نیروهای نظامی و بومی ضد طالب لگام زد. همان حرفی که سیاف بارها تکرار کرده است. حالا مانع اصلی در راه مقاومت ملی علیه طالب، شخص غنی و شورای بزرگ شمالی است. به زودی، سنگ واقعیت های جانگزا بر پیشانی این ها کوبیده خواهد شد.