-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۲۰, سه‌شنبه

زمینه برای استقرارنیروهای روسی درشمال افغانستان فراهم می آید

ترمپ دو سه بار در بیانات واپسینی اش اعلام کرد که ما افغانستان را رها می کنیم و زین پس، کشورهای روسیه، چین و ایران باید علیه دهشت افگنی بجنگند و هزینه کنند.
بسیار خوب... اینک زمینه برای ورود روسیه درمیدان معرکه افغانستان درحال فراهم شدن است. امریکا به یاری همپالکی اش - غنی- 5 هزار طالب آتش نفس و کمربسته را از زندان بیرون آورده و در چراگاه جنگی شمال رها می کند. آن ها شتابان در یک گروه من درآوردی دیگر به نام داعش مدغم شده و به تهدید تاجکستان، ازبکستان وترکمنستان شروع می کنند. نیروهای شمال، از کابل تا پنجشیر و بسترآمو علیه لشکریان تازه بافت خورده به جنگ برمی خیزند؛ روسیه و سپاه قدس به کارزار وارد شده، به هرچه نیروهای شمال مسمی است؛ خدمات جنگی فراهم می کنند. خطر تهدید ها ابتداء فربه و سپس به هیولای عربده کش درسطح منطقه بدل می شود. 
درآن صورت امریکا می ماند یا می رود؟ اگر از افغانستان برود؛ درواقع اشپلاق فرار ازکل آسیا را درپایگاه های خویش به صدا درآورد. اگر می ماند؛ راهی ندارد جز آن که میعاد صیغه سیاه خود با متعصب ترین عامل بی ریشه خود ( غنی) را کوتاه کند.