-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۲۲, پنجشنبه

درس تاریخ

ما شاهد بودیم که برخی دسته ها، افراد و چهره های «مدنی» اما درحقیقت، ترسو و فرصت طلب، در 18 سال اخیر، هماره نیروهای ضد طالبان را به شیوه های مختلف یا به خاطر خوشحال ساختن آمرین یا هواداران طالبان و گذشته گرایان، تحقیر و تخریب می کردند؛ اکنون با بروز آمدن دو بارۀ طالبان بر مسند قدرت و مقدرات ایشان، به تته پته افتاده و در نوشته های شان مبتلا به اگر و مگر شده اند. 
علت اصلی مسآله، خیانت سردمداران «مقاومت» بود که با سرعت از مردم فاصله گرفته و به دزد های کلان تبدیل شدند.
آقایان مدنی، چپی!، میانه رو، بی طرف یا هر نامی که روی خود می گذارید؛ در افغانستان، نیروهای ضد طالبان، شناسنامه خونین و ثابت شده دارند؛ همین نیروهای مردمی یگانه مرجع دفاع از بقای افغانستان است. اطمینان دارم که به تدریج شاهد تغییرات بیشتر ادبیات تان خواهیم بود.