-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۱۶, جمعه

عبدالله روی اعصاب دکترغنی راه می رود

دکترعبدالله می داند که صلحی درکار نیست و هیچ نیرویی حاضر به کنار آمدن با «امارت اسلامی» نیست. او مطلع است که توافق با طالب یک پروژۀ موسمی است تا انتخابات امریکا بگذرد. با استفاده ازین فرصتی که پیش آمده، وی با اجازه و اشارۀ خلیلزاد، گلوی دکترغنی را آن قدر می فشارد؛ آنقدر روی اعصاب وی راه می رود؛ که غنی نتواند پنج انگشت را یک جا به دهان ببرد. تیم دولت ساز درین اواخر بسیار تعرضی، اهانت گر، زورگو و یاغی شده بود. حالا مثل آن است که سوزنی را در پوقانه ای فرو برده باشند. سیاست بازی غنی و شرکاء کودکانه و خیال بافانه بود. 
اما نرمش از نوع عبدالله به درد منافع راهبردی نمی خورد.