-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۱۲, دوشنبه

طوق لعنت سرانجام درگردن خونتای ارگ افتاد

سیاست های حذفی و ضد ملی دکترغنی و تشدد دربرابر اعتراض گران، درواقع طوق لعنتی بود که درین پنج سال در هوا می چرخید؛ اینک آن طوق لعنت در گردنش افتاد.
 درین میان آنانی که با خام طمعی و چشم بستن به واقعیت های سیاسی و اجتماعی، پیش پایش به سجده افتاده و از وی یک خدای درشت خوی تعصب و کج خویی درست کرده بودند؛ در دام سبکسری های سیاسی خویش افتاده اند. این دارودسته، به نام جمهوریت، با مردم و صفوف سیاسیون رفتار داعشی و بدمعاشی در پیش گرفته بودند. آن ها اتحاد عبدالله با کانال های طالب و همچنان روابط مشورتی دایم با وزارت خارجه امریکا را نادیده گرفته یا بد فهمیده بودند.