-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۲۶, دوشنبه

اشرف غنی خائن هدایت داده بود که موسی محمودی از شبکه جامعه مدنی لوگر که فضاحت های تجاوزجنسی بالای صد ها دانش آموز درلوگر را فاش کرده بود، مجبور ساخته شود تا تحقیقات و یافته های خود را انکار کند. حلقه ضد ملی در امنیت ملی با تبعیت از دستور غنی، به این خیانت دست زد و موسی را تحت فشار گرفت. اکنون قضیه توسعه یافته و دایرۀ اطلاعات درین باره کلان تر و شرم آور تر می شود.
جمهوریت خواهان قلابی مُهرخاموشی بر لب زده اند.