-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۱۰, یکشنبه

تبعیض خشن قومی در زندان ها بیداد می کند.گزارش می رسد که پروسه رهایی هزاران زندانی آدم کش که از میادین جنگ به چنگ آمده اند، عنقریب در دستور کار است ولی به عبدالحمید خراسانی ابلاغ شده است که شما شامل فرمان عفو نیستید. اقلیت کوچک سردمدار که حکومت و ارگان ها را به چنگ گرفته اند، در واقع زندانبانان شخصی اند. انجنیرحمدالله زندانی می گوید که سران پنجشیری، از ریش سفید گرفته تا سیاسیون معامله گر، افراد صاحب رسوخ، همه دربرابر دستگاه استبداد سرخم کرده و دیگر روحیۀ دادخواهی و دفاع از حقیقت را در وجود خویش کشته اند. 
درطی ده ماه، همه ارگان های کشفی و استخباراتی هیچ سندی دال بر جرم حمید خراسانی پیدا کرده نتوانسته اند. سران جهاد و مقاومت، سران جمیعت اسلامی، چرا خاموشی اختیار کرده اید؟