-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۱۴, پنجشنبه

11 هزار کوچی در تهران چی می کنند؟

سفارت افغانستان در تهران بنام مهاجر به خانواده های طالبان پاکستانی شناسنامه می دهد.
نامه ارسالی با رفتن غفور لیوال به سفارت افغانستان در تهران زنگ هزاره ستیزی به صدا درآمده است.
او در همان روزهای اول عکس شهید مزاری و احمدشاه مسعود را از دفاتر بیرون کرد و تاکید نمود که فقط عکس رئیس جمهور در دفاتر باشد و بس حتی شنیدم که در این اواخر  عکس های داکتر عبدالله را نیز از دفاتر بیرون کرده. 

چند روز قبل برای دیدن دوستی به نزدیکی سفارت افغانستان در تهران رفتم  نزدیک سفارت دکان های عکاسی و خدمات کمپیوتری با بیرو بار انبوه هم وطنان مهاجر کشور ما که یاد آور و مشابه بیرو بار اداره ثبت احوال نفوس کارته ی پروان روبه روی لیسه نادریه است. 
و اما این جا یک چیز نو  و جالب را دیدم  و آن این که در سه طرف پیاده رو چسپیده به تعمیر سفارت (بخش کنسولی ) فرش هموار شده بود و خانواده های کوچی -خانم ها و طفل ها با همان قیافه های قبایلی  نشسته بودند. کمی نزدیک رفتم که شاید بلوچ های نیمروز باشند اما شنیدم که بی خیال پشتوی پاکستانی گونه گپ می زدند. 
        خلاصه  دوست ام را که نزدیک سفارت بود دیدم می خواستم طرف منزل بیایم که یکی از هم کلاسی های دوره ی دانشگاه را دیدم که کارمند سفارت است در موترش سوار می شود طرفش رفتم، بعد از احوال پرسی هردو به موترش نشستیم. 
در راه جویای حال و احوال وظیفه اش و سفارت شدم. 
 و از کوچی ها پرسیدم که این ها کی استند؟ 
از کجا آمده اند؟ 
چه می خواهند؟  
وی گفت به سبب  زحمات و توجه  جدی سفیر قبلی دکتر نور کمیته ثبت هویت برای دادن تذکره به مهاجرین افغانستانی ایجاد شده بود که پاسپورت برای خانواده ها ی افغان مقیم ایران صادر می شد. و از پنج سال به این طرف پاسپورت برقی نیز صادر می گردد. 
- نکاح نامه و اسناد های مانند زوجیت خط و ... نیز اجرا می شود.

اما تذکر در باره اخذ تذکره چنین است که اگر مهاجران بخواهند تذکره بگیرند طرزالعمل چنین است: 
الف ) اگر تذکره پدرشان موجود بود اسکن شده از طریق وسایل برقی به ناحیه/ ولسوالی ارسال می شود و پس از تایید برای فرزندش تذکره به اساس تذکره ی تایید شده پدرش صادر می شود.
ب) اگر تذکره  پدر متقاضی موجود نمی بود باز به اساس هویتی که عارض تذکره می گفت درج فورم می شد باز به داخل ارسال می شد و ولسوالی/ناحیه پس از تثبیت هویت متقاضی تذکره ی مقیم ایران، باز در ایران،  سفارت برایش تذکره صادر می کنند یعنی جلد و صفحه ی کتاب اساس اجدادش در محل سکونت اصلی اش پیدا و به سفارت ارسال می شود باز تذکره در سفارت برایش صادر می شود. 

  حالا که چهار ماه می شود سفیر جدید آغای غفور  لیوال آمده است و از این سهولت ایجاد شده توسط سفیر قبلی، استفاده فاشیستی و غیر قانونی را اغاز کرده است. 
 وی افزود:
در بخش تثبیت هویت یک تن از پشتون ها با آمدن سفیر جدید نیز مقرر شده است. از چهار ماه بدین سو یازده هزارتن پشتونِ پاکستانی را به نام کوچی  تثبیت هویت کرده اند.  
دوست ام گفت که این  رقم در چها ر ماه تعجب انگیز است زیرا در مدت ده سالی که من این جا مامور استم ده تن کوچی ثبت نام نشده است و حالا در چهار ماه چگونه یازده هزارتن کوچی در ایران پیدا شده و آمده اندو شب و روز چادر در گرد سفارت زده اند و تثبیت هویت می شوند و می روند و معلوم نیست که از کجا آمده اند و به کجا می روند. 
تبصره: 
این ها از جاهای نامعلوم قبایلی خواسته می شوند و در سفارت تذکره می گیرند و باز داخل کشور می روند به مانند مهاجران یعنی عودت کنندگان و با داشتن تابعیت و تذکره قانونی از طرف سفارت افغانستان و آنگاه شامل احصایه عادی کشور می شوند و در شهرک های مربوط به وزارت مهاجرین برای شان زمین هم داده میشود و شاید به همکاری دولت افغانستان و UNHCR غم رمه و گله و مالچر هم برایشان در مناطق شمال کشور خورده شود.