-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۱۷, یکشنبه

قسمت سوم سریال فساد پیچیده در وزارت شهرسازی

قهرمان سریال: محمد جواد پیکار

بربنیاد مدارک ارسال شده به گزارشنامه افغانستان
احمدشاه همت از جمله شش تن از متهمین قضیه اختلاس وزارت شهرسازی که ۵ سال قبل به سارنوالی معرفی گردیده بود، بعد از ۴ سال غیابت به وزارت شهرسازی مراجعه نموده و بدون در جریان قرارگرفتن رییس جمهور ، به اساس هدایت شفاهی سرپرست وزارت و به امضای سرپرست ریاست منابع بشری به وظیفه اش معرفی گردیده و بیشتر از یکسال خلاف قانون اجراات نموده است.

اخیراً آقای پیکار احمدشاه همت را به صلاحیت خودش خلاف قانون به بست ۱ ارتقا داد و پس از اینکه قضیه ممنوع‌الخروج وی به رسانه ها رسید، حکم دیگری صادر کرد و معیین شهرسازی را سرپرست بست اول به عنوان احمدشاه همت مسوول قرارداد که این نیز یک حرکت فراقانونی و خارج از صلاحیت وزیر بود.

حدود بیشتر از ۴۰ تن از روسای ولایتی و مرکزی بدون طی مراحل قانونی و بدون حکم رییس جمهور به عنوان سرپرست بست های ۲ /ریاست گماشته شده اند. این افراد بیشتر کارمندان بستهای ۴ و ۵ هستند که از بستهای ۲ (ریاست) سرپرستی میکنند.

حاجی میلاد پیکار، برادر جواد پیکار که باشنده کشور ترکیه است از طریق پروژه ppg به عنوان مشاور وزیر استخدام شده و ماهانه بیشتر از سه صد هزار افغانی دریافت میکند. وی در افغانستان حضور ندارد اما معاش وی به صورت منظم به حسابش واریز میگردد.

فریده قادری که استاد پوهنزی حقوق پوهنتون کابل و از نزدیکان نصرالله استانکزی است، به صورت باالمقطع با معاش بیشتر از چهار صدهزار افغانی ماهانه از طریق پروژه ppg مربوط اداره اراضی استخدام شده است و خلاف قانون و بدون حکم رییس جمهور معاش گزاف دریافت میکند. این خانم برای تمام کارهای خلاف قانون و اصولی آقای پیکار، راه های فرار و گریز ترتیب و تنظیم میکند.

یافته های سارنوالی که به رییس جمهور گزارش داده شده است نشان میدهد که حدود ۵۷۰ بست رسمی و قراردادی خلاف قانون کارکنان خدمات ملکی استخدام گردیده است.

گفته میشود که شخص دیگری به اسم فواد مسوول تدارکات اداره اراضی است. وی پس از اصدار حکم فرار کرده است و اسناد قراردادهای تدارکاتی را نیز با خود برده است.