-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۳۰, شنبه

پیمان امریکا- طالب تطبیق شدنی نیست

سلسله رهایی زندانیان طالبان توقف کرده و بن بست در منازعۀ قدرت درکابل نیز ادامه دارد. حتی اگر عبدالله با غنی همدست شود، بخت بقای نظام همچنان کم رنگ است. دلیلش چیست؟
جامعه و نظام با دو ویروس ( تا هنوز بدون واکسن) رو به رو است: طالبان و کوید نزده- کرونا
گزارش هایی وجود دارد که توافق نامه امریکا و طالبان شکست در نخستین پله ها با موانع و مقاومت سخت رو به رو است. هم گروه غنی و هم جناح عبدالله، منتظرشروع حملات نیرومند طالبان هستند. هردو جناح، به نحوی دریافته اند که بقای آن ها تنها دراستمرار دو باره حملات طالبان ضمانت شدنی است.
هردو جناح همچنان می دانند که اکثریت قاطع مردم افغانستان با طالبان مخالفت دارند.
درصورت از سرگیری یورش های خونبار طالبان، اردوی ملی به سختی خواهد رزمید و به مرور، قوای امریکایی نیز دو باره پایش به جنگ کشیده می شود. تنها امریکا نیست که به حیث یک قدرت خارجی، درزمین افغانستان می جنگد.