-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۱۵, جمعه

جوانمردی درخشان اشرف غنی در حق امرالله صالح


فساد اساسی، درقانون اساسی است.
شماری از اهالی خبر و نظر، از نیم درجن صلاحیت های الطافی دکترغنی به امرالله صالح، متعجب و دادخواه شده اند. اگر به قانون اساسی موجود « جمهوری اسلامی افغانستان» نظری بیاندازید، متوجه می شوید که خوان بلند نظری وسخای اشرف غنی در برابر امرالله صالح، ای چه بسا که سخای شاهانه و «لک بخشی» است.  

چه انتظار دارید، اشرف غنی باید صلاحیت وزارت مالیه، گمرکات و ریاست امنیت ملی را به معاون اول خود واگذار کند؟

 اگر می گوئید که آری باید چنین کند؛ شما درواقع ناقض قانون اساسی هستید. 

به یاد آرید ایامِ نه چندان ماضی را که همین اشرف غنی خان به جنرال دوستم که بیش از یک و نیم میلیون رأی آورده بود، هیچ اعتبار وجایگاهی قایل نشد؛ حتی دست کم دو بار تمهیدات قتلش را فراهم کرد. ابتداء معلوم دارید که امرالله به غنی خان چند رأی آورده است؟

اما انصاف باید داد که غنی امرالله صالح را بسیار تکریم کرده و نوازش داده است. غنی، هماره چیزی را دست آویز قرار می دهد که اسم اصلی اش، تمرکز نظام شاهی در جمهوری وتابوت عدالت، و اسم ظاهری اش قانون اساسی «جمهوری اسلامی افغانستان» است.
هرآئینه، سر از نو به کج و کوری ماجرا نگاهی بیاندازید: فساد اساسی در قانون اساسی است که موارد جعل و جابه جایی در متن آن، به 52 می رسد.