-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۲۰, چهارشنبه

چرا درمراسم تحلیف ارگ شرکت کردم؟

اشاره: خلیلزاد و اسکات میلر درمراسم تحلیف اشرف غنی با قیافه های پروسواس و ناراضی نشسته بودند.برمبنای اطلاع ارجاع شده به گزارشنامه افغانستان، دکترزلمی خلیلزاد نماینده وزارت خارجه امریکا در مذاکره با طالبان در یک نشست خصوصی گفته است که اشتراک در مراسم سوگند اشرف غنی از سوی دولت امریکا اجازه داده نشده بود و قرار نبود هیچ یک از دپلومات های خارجی مقیم کابل در آن حضور پیدا کنند.
خلیلزاد درتوجیه این عمل گفته است: اما یک چیز وجود داشت که همه ای ما را ترسانده بود که درصورت اشتراک نکردن، دیگر اردوی نظامی درافغانستان وجود نمی داشت و فرومی پاشید!
خلیلزاد که درمصاحبه های پس از آن نیز اشرف غنی را رئیس جمهور خطاب می کرد، تاکید کرده که « ما برای اشرف غنی مستقیم گفته بودیم که دلیل اشتراک ما به معنای به رسمیت شناختن تو نیست. متوجه باشی که ما به خاطر سکتورهای امنیتی به این مصلحت دست زدیم. وی ازین که اشرف غنی از آمدن خارجی ها در روز مراسم سوگند استفاده ابزاری کرده، ابراز نارضایتی کرده است.