-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۱۷, یکشنبه

خیره سری در حاکمیت تقلب سر به فلک زده است

محمد نبی بیان، قاچاقچی معروف و متجاوز جنسی را بدون منظوری اشرف غنی یا وزیر داخل، خپ و چُپ به سرپرستی قوماندانی امنیه کابل گماشته اند.از مقرری نبی بیان به قوماندانی امنیه کابل، وزیرداخله خبر ندارد. اصلاً وزیر داخله موافق این امر نیست. زمانی که میان طالبان و مجاهدین در بدخشان و تخار جنگ جریان داشت محمد نبی بیان در منطقه آویز و پان‌ مور ولسوالی شهربزرگ بندر قاچاق مواد مخدر باز کرده بود و روزانه هزاران کیلوگرام مواد مخدر توسط قاچاقبران مسلح او به خاک تاجیکستان قاچاق و صادر می شد و در آن سال های متشنج و بحرانی بیش از دو صد جوان شهربزرگ، توسط نیروهای سرحدی تاجیکستان به قتل رسیدند و صدها خانواده بدبخت و سوگوار شدند که در حقیقت قاتل اصلی تمام آن جوانان فریب خورده و مجبور همین محمد نبی بیان بود.                                                     
در تخار، هزاران جریب زمین مردم قریه‌های رزک، کاتک، خاسار، خوردکان، سمرغ، زرنگان، کول، کره، برلاس، وندیان ، قصاب و دیگر قریه‌ها توسط محمد نبی بیان و سرگروپ‌ها و افراد مسلح اش غصب گردیده و اسناد خریداری جعلی ساخته و به جبر و اکراه امضای مردم در آن قباله ‌های جعلی و غاصبانه گرفته شد که تاکنون با وجود این که مردم صدها عریضه به مقامات ذیربط دولتی داده اند اما نتوانسته اند، ملکیت‌های خویش را به دست بیاورند. شخص محمد نبی بیان با دوازده تن از افراد مسلحش به زنی به نام زیبا همسر جهانگیر باشندهء قریهء (دانشمندی ) تجاوز جنسی گروهی نموده بود که اگر به گوگل بروید و بنویسید تجاوز جنسی در ولسوالی شهر بزرگ، آن وقت به گوشه‌یی از چهرهء ددمنشانۀ وی واقف خواهید شد. در سال هایی که قوماندان و ولسوال شهر بزرگ بود، شانزده نفر از اشخاص معتبر و مشهور و متنفذ شهر بزرگ را زیر شلاق به قتل رساند و چند نفر باعزت ومتنفذرا در چاه انداخت و بعدازتجاوزجنسی به هلاکت رسانید.یک سال پیش دگروال خیرالدین قوماندان عمومی جزوتام های سرحدی ارکان حرب کشور تاجیکستان به دستور او توسط افراد مسلح او به قتل رسید که شخص رئیس جمهور تاجیکستان با رئیس جمهور افغانستان در این باره تلیفونی صحبت نمود و اعتراض کرد که چرا محمد نبی بیان را که بارها شهروندان تاجیکستان را به قتل رسانده و اختطاف کرده و گروگان گرفته است محاکمه و زندانی نمی ‌کند. رئیس جمهور محمد اشرف غنی طی فرمان قاطعانه‌ یی او را از منصبش (آمریت امنیت بدخشان )معزول نموده به سارنوالی دستور میدهد که او را زندانی نموده و مورد تحقیق جدی قرار بدهید.                                                                              

ادامه دارد...