-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اردیبهشت ۷, یکشنبه

آرمانی کردن نظام آینده بر محور جمیعت اسلامی نتیجه نمی دهد

تجربه دست کم سی سال اخیر نشان داده است که جمعیت اسلامی در شکل دهی پیوند ملی برای تشکیل یک نظام سیاسی پایدار نا موفق بوده است. البته همسایه های افغانستان وهمچنین قدرت های غربی اجازه ندادند که جمیعت از حالت جنگ به مدیریت سیاسی صحیح و سالم عبور کند.

حال مشکل جمیعت این است که درطی سالیان حاکمیت کرزی- فهیم، بسیاری از کادرهای نظامی آن ترورشدند و همزمان افراد برجسته درین تشکیلات، جمیعت اصلی را به چندین پارچه تقسیم کردند. بنا برین، درشرایط حاضر، یک بدنۀ جمیعت نمی تواند درگفتمان پرکشمکش شکستن انحصارتاریخی قدرت، سرنوشت تعیین کند.

دیگرحلقات که گاه با جمیعت بوده و گاه بریده اند، خود به فیل پایه های نا متجانس یک بنای موقتی و فصلی تبدیل شده اند. درنتیجه، جمیعت و متحدانش اگرچه در برابر طالبان، یکسان فکر می کنند؛ درموضع گیری های سیاسی خویش، تابع ایجابات روز اند. از همین رو، کژپنداری نسبت به آینده در میان این سه محور نهادینه شده است. این یک بحران لاینحل است.