-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۲۰, چهارشنبه

سنگرسازی برای طالبان در شمالی

مردم  شمالی!  
بحران داخلی را قبل از شروع مهار کنید.

نامه ارسال به گزارشنامه افغانستان

در ولسوالی شکردره حملات شبیخون طالبان زیاد شده و در این یک شب دو عملیات بالای نیروهای دولتی شده.


به یاد دارید که قبل از اشغال کابل توسط طالبان حلقات وابسته به isi  در شکردره ، قره باغ ، فرزه ، گلدره، پروان و کاپیسا  فعال شده بودند و فشارهای استخباراتی isi توسط آن ها باعث شد که قهرمان ملی  دستور عقب نشینی نیروهایش از کابل را بدهد.

در حال حاضر نیز isi  در هم آهنگی با افراد ضعیف النفس در شمالی  تلاش دارد که برای طالبان  سنگر ایجاد کند.
در منطقه سبز سنگ قره باغ به همکاری امور اوریاخیل گروپ طالبان فعالیت میکند.
در آخر دره استالف نیز گزارش هایی از موجودیت طالبان داده شده.
در گلدره هم چند شب قبل بالای نیروهای نظامی فیر نمودند و زیر پوشش قوم ناصری فعالیت دارند.
در چندین قریه شکردره نیز حضور نسبی دارند که اکثریت ناقلین در شمالی همرای شان از طریق بازمانده های انوردنگر وصل هستند.
در قریه بهزادی نیز که مردمش تاجیک است بعضی جوانان را جذب نمودند.
در قریه های دانشمند و خروتی هم حضور دارند که سردسته شان یک ملای بغلانی بنام مفتی نعمان است.

بقایای حزب اسلامی حکمتیار در قریه دکوی پایان نیز به همین گروه پیوسته اند و چندین مدرسه در قریه های مختلف دارند که جوانان زیاد در آن مدرسه ها درس میخوانند.
برای کنترول و بررسی از دروس این همه مدرسه در شمالی هیچگونه بررسی وجود ندارد  حتی بعضی از مالکان شهرک ها نیز به این مدرسه ها باج میدهند.
این حلقه خبیثه در تمام حلقه های قدرتمند در شمالی نفوذ کرده اند که در چند قدمی هر قومندان شمالی یک شاگرد شان در نقش بادیگارد یا مخلص وجود دارند که به مجرد فرمان  عمل خواهند کرد.
نسل بیدار و مبارز شمالی باید این ریشه خبیثه را که معجون از افراطیت قبیلوی و مذهبی است از خطه مبارز شمالی دور بیاندازند و گرنه درد سر به همه شان میشود.