-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۲۹, جمعه

خانه جنرال اردوی ملی در شمالی تخریب گردید

زنگ خطر به مردمان شمال و پایتخت
نامه ارسالی

گروه طالبان با استفاده از افزار قومیت و مذهب در اکثر قریه های شمالی هم اکنون پایگاه دارد.
همه قریه های پشتون نشین در قره باغ - فرزه - کلکان - گلدره- بگرام و شکردره محل اخفای طالبان است.
وارثین انوردنگر دوباره در کوهدامن فعال شده اند و رفت و آمد دارند. بعضی از سرگروپ های بیکار و ناراضی را هم جلب و جذب دارند.
خانه مسکونی حاجی صفی از جنرال های اردوی ملی را چند شب قبل زیرآتش مرمی گرفتند که همه خانه شان تخریب شد.
در بعضی  مدارس و مساجد به سربازگیری در میان جوانان شروع کردند که اندیشه های ضد دولتی در بین جوانان زیاد شده.
هیچگونه فعالیت سیاسی و فرهنگی برای تنویراذهان عامه برعلیه گروه های تروریستی در شمالی وجود ندارد.

همه فرماندهان جهادی در شمالی مصروف زنده گی شخصی و تجارت و گرفتن زن بی شمار هستند.

وضعیت اقتصادی نیز در بین توده های شمالی خیلی خراب است که کسی صدایش را بلند نمیکند تا مورد تمسخر قرار نگیرند.

اگر برای مبارزه علیه گروههای تروریستی در شمالی  کار موثر صورت نگیرد  بزودی شاهد فاجعه بزرگ در شاهراه کابل-شمال خواهیم بود.