-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اردیبهشت ۶, شنبه

موسولینی از نزدیکی امان الله و انگلیس مشوش بود

از فصل دوم کتاب اسراراعلیحضرت/ منشور امان الله درنقشه هیتلر وموسولینی- رزاق مأمون

« از بدو ورود امان الله و تلاش های او برای سرنگونی پادشاهی سردار نادر، حکومت ایتالیا متوجه شده بود که نگاه راهبردی بخشی از دم و دستگاه بریتانیای کبیر نسبت به بروز شورش ها درافغانستان نسبت به گذشته دگرگون شده است. در ارکان امپراتوری این نظریه مطرح بود که برای برقراری ثبات در ماوراء قلمرو انگلیس (هند)، امکان انعقاد یک پیمان با امان الله وجود داشت که اجازه می داد شاه سابق دو باره به قدرت برگردد. مسالۀ اصلی برای لندن، جلوگیری از سقوط کشورهای آسیایی به دامن روسیه بود.
 ایتالیا ( زیرفرمانروایی موسولینی) دراوایل ورود امان الله به روم، رفتار «بسیار احتیاط» آمیز در پیش گرفته بود « تا به امپراتوری بریتانیا که نسبت به امان الله به شدت بدگمانی داشت؛ لطمه و آزاری نرسد».
 اما برای بهره برداری از وضعیت در آینده، راه خود را می رفت. نگاه رهبران روم نیز در رابطه به امان الله در پایتخت ایتالیا دگرگونی یافته بود. روم فکر می کرد دسترسی امان الله به امتیازات سیاسی و گسترش دادو ستد به نماینده گی از بریتانیا و افغانستان خطربنیادی به دنبال خواهد داشت.*
Amanullah Khan and Relations Internationals with Italy
Graduating Speaker- Roberta Bin, Prof. Antonio Tramps, Serial number 987026 
Co-ordinator- Prof. Duccio Basosi
Academic Year
2013/2014
 102