-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۲۳, شنبه

میدان جنگ یا مصالحه با طالب؟


برنت روبین، افغانستان شناس نزدیک به سی آی ای گفته است که « آینده افغانستان یا در مذاکرات صلح با طالبان رقم می خورد و یا در‌ میدان جنگ». او به حق چنین برداشت کرده که «عمرتوافق میان سپیدار و ارگ بس کوتاه است  ودو طرف به جای چسپیدن به منافع خود شان، بر نجات افغانستان ترکیز کنند».
تجارب گذشته، بررسی اوضاع کنونی و ارزیابی های آینده نگرانه به ما می گوید که افغانستان آینده از میدان جنگ های آینده سر از نو زاده خواهد شد؛ چه درچهارچوب ارضی کنونی؛ چه به شکل حکومت های خود مختار. از نظر شخص بنده، سلطه طالبان برهمه ای افغانستان ( آن هم براساس غلبه و غدر امارتی) کمتر از 2 درصد است. تا جایی که مطلع هستم، آرایش میادین نبرد برای بقا برای اجتماعات قومی و سیاسی مدت ها پیش شروع شده است.