-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۱۶, شنبه

معرفی قاچاقچی و متجاوز مشهور، به قوماندانی امنیه کابلاطلاعیه: هرگاه از مقرری فرمایشی نبی بیان خود داری نشود، پرونده های مستند جنایات وی از سوی گزارشنامه افغانستان منتشر می شود. خبر می رسد که مولوی محمد نبی بیان، بدون منظوری رئیس جمهور، به هدایت شفاهی امرالله صالح، بدون آگاهی وزیرداخله، به واسطه آقای قانع معیین امنیتی وزارت امور داخله به حیث قوماندان امنیه پایتخت معرفی شده است. 
محمد نبی بیان ( قرارگزارش های متعدد) متهم به جرایم درشت از جمله تجاوز جنسی، قاچاق مواد مخدر و قتل نفس است. مشارالیه قبلاً براساس حکم اشرف غنی زندانی شده بود. وی چندی پیش خودش را برای عضویت در ولسی جرگه نامزد کرد که ازسوی مردم شهرستان شهر بزرگ بدخشان عریضه ای به کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی راجع گردید و به صورت مستند دوسیه‌ های قتل، تجاوز جنسی، قاچاق مواد مخدر، غصب ملکیت مردم و دولت، تجاوز به خاک تاجیکستان و کشتن و گروگان‌ گیری شهروندان آن کشور دراختیار کمیسیون سمع شکایات قرار داده شد. 
نام موصوف دراداره امنیت تاجکستان به عنوان عامل ( شدیداً تحت پیگرد) جنایت، گروگان گیری تاجکستانی ها و مدیریت قاچاق مواد مخدر ثبت است.
اسناد و مدارک درباره مولوی نبی بیان بسیار زیاد است. دم نقد با نشر این خبر، یاد آوری می شود که حکم شفاهی یا کتبی انتصاب وی به قوماندانی امنیه ملغاء قرار داده شود. دریک شهر اضافه از پنج میلیون، نبی بیان دست به کارهایی خواهد زد که درتاریخ جنایات ثبت خواهد شد. افزون برین، انتصاب وی رابطه سیاسی بین تاجکستان و افغانستان را برهم خواهد زد.