-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اردیبهشت ۵, جمعه

دیلی نیوز: شاه امان الله یک ورق بازی است


 بریده ای ازفصل دوم کتاب اسراراعلیحضرت/ منشورامان الله در نقشه هیتلر و موسولینی
امان الله به دستور موسولینی به افریقا و سفرکرد ومردم ایتوپیا را به جهاد علیه انگلیس و نصارا تشویق کرد. محافل سیاسی دراروپا می دانستند که « موسولینی در اندیشۀ یک بازی زشت در جنگ افریقا بود و امان الله می توانست درین «بازی کثیف» نقش خود را بازی کند. امان الله سلطنتش را از بهر احساسات غیرقابل کنترول در کشمکش از دست داده بود. یک روزنامه نوشت: شماری از مردان شریر انگلیس شاه امان الله را گرفتار یک بازی کردند. واقعیت این است که شاه ( امان الله) یک ورق بازی بسیار احساساتی به شمار می رود. من نمی دانم آیا این مساله درست است یا خیر؛ مگر یکی ازهمکارانش برایم گفت که اعلیحضرت یک ورق بازی دست سوم است.
Daily News- Sun, Sep 22, 1935

موسولینی بر اتپوپی حمله ور گشت؛ اما افکارعمومی در اروپا توسعه جویی های مستعمراتی ایتالیا را «محکوم» می کردند. لشکریان موسولینی به دلیل سرکوب پارتیزان های حبشی، با روش های فاقد تساهل و نرمش، و استفاده از انواع گاز های مرگبار، با انتقاد بین المللی مواجه شده بود.
ظرف پنج سال، ( ۱۹۳۶ تا )۱۹۴۱ درجریان عملیات «آرام سازی» اتیوپی، نیروهای ایتالیایی صدها هزار نفر از اتیوپیایی‌های غیرنظامی را از پا درآورده تخمیناً حدود %۷ کل جمعیت اتیوپی را به قتل نابود کرده بودند.
Sullivan, Barry "More than meets the eye: the Ethiopian War and the Origins of the Second World War" pp. 178203 from The Origins of

گزارش استخباراتی مشعر بود که همزمان با تجاوز اردوی فاشیستی ایتالیا به ایتوپیا، امان الله خان به ایتوپیا سفر کرد و اجنت های دولت موسولینی نامه ای را که از نام امان الله خطاب به مسلمانان ایتوپیا تنظیم شده بود؛ بین آن ها توزیع کردند. امان الله در نامه اش مسلمانان ایتوپیا را به « قیام در برابر دست نشانده گان انگلیس ونصارا» فراخوانده بود. *

جنگ افغانی استالین، برگردان عزیزآریانفر، برگ 277

* همزمان با سفرامان الله به اتیوپی، موسولینی به مارشال رودولفو گراتزیانی فرمانده جنگ دستور داد « درمقابله با شورشیان و همدستان آنان یک سیاست ترور و انهدام نظام مند را درپیش بگیرید. بدون اتخاذ سیاست کشیدن دَه چشم در ازاء یک چشم، ما قادر به مرمت به موقع این زخم ها نخواهیم بود.»
Strang, Bruce on the Fiery March, New York: Prager, 2003 p. 22.

علت تن دادن شاه به مأموریت های فرمایشی و نیابتی مشخص بود. وی برای سرنگونی سردار نادر سرگرم آماده گی از استقامت شمال و شمال شرق بود و در تنظیم برنامه های خویش از داخل و سراسر اروپا به کمک حکومت ایتالیا نیاز حیاتی داشت؛ همچنین وی به همکاری های مالی و نظامی اتاترک و استالین امید بسته بود.
دپلومات شوروی از استانبول گزارش داد: امیر پیشین ماه جولای همین سال ( 1933) به استانبول آمده، مدت زیادی را در پایتخت ترکیه سپری کرد و چندین بار با مصطفی کمال پاشا ( اتاترک) رئیس جمهور دیدار و گفت و گو کرد و  از او برای بازگشت خود به افغانستان کمک نظامی خواست. دیدار ها با اتاترک موفقانه انجام شده بود.
 جنگ افغانی استالین، برگردان عزیزآریانفر، برگ 269