-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۱۵, جمعه

بازی امرالله صالح با مغز عبدالحمید خراسانی


اطلاع واصله به گزارشنامه افغانستان مشعر است که  روزانه صدها تن از زندانیان از محابس مختلف آزاد می شوند؛ اما  آزادی عبدالحمید خراسانی درگرو بازی سیاسی قرار گرفته است. امرالله صالح دو تن از سارنوالان مرموز را نزد حمید خراسانی فرستاده و گفته است که معاون صاحب اول، به آزادی خودت موافقه دارد؛ مگر مانع اصلی، دکترعبدالله است که با آزادی خودت هیچ موافقه ندارد.
این درحالی است که دکترعبدالله اصلاً ازین مسایل مطلع نیست و درگیری وی در مسایل کلان حکومت سازی، فرصت سرخاریدن را از وی گرفته است. 
وعده شده بود که خراسانی به روز چهار شنبه آزاد شود؛ اما امرالله صالح قصد دارد خراسانی را زیر بار احسان خویش در آورد و او را به همکاری با روند سبز تشویق کند. جالب این جاست که میدان مانور امرالله صالح چقدر کوچک شده است!