-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۳۱, یکشنبه

شکایت نامه حامیان دیروز استاد عطا نور

دکترعبدالله باوصف پیچ وخم های سیاسی و فشار ها، همین اکنون دربرابر تقلب تاریخی ایستاده است؛ شما در کجا ایستاده اید؟جفاي بزرگ استاد عطا در حق تاجيكان!
به قلم سپهر"سپنتا"
در گام نخست بايد عرض كنم كه گفتگوی استاد ديدني و شنيدني بود با وجود اين كه منتقدين خويش را كرونايی و حشره ناميده، ما به ايشان جناب استاد خطاب كرده احترام شان مي كنيم؛ چنانچه انتقاد در نظام دموكراسي يك اصل آزادي بيان براي اصلاح است.
جناب استاد معظم روزی كه براي حق خواهي ما مردانه ايستادي با پول شخصي خويش از كابل تا مزار آمده از شما حمايت كرديم، صدا  زديم استاد از شما حمايت ميكنيم.
حمايت ما از شما خريده نشده بود، كسي هم مجبور مان نكرده بود تا از شما حمايت كنيم حقانيت شما ما را وادار ساخت حمايت كنيم و امروز هم مسير اشتباه شما ما را وادار ميسازد تا نقد كنيم.
١- وقتي شما تصيم گرفتيد تا از كانديد جمعيت حمايت كنيد چرا به هند نزد عبدالله قندهاري رفتين؟ ايا يك تاجك با استعداد در جمعيت شايسته رياست جمهوري نبود.
٢- اگر شما عبدالله را تا سطح جهاني مطرح ساختيد پس بزرگترين خيانت را براي جامعه تاجيك نموديد چون با حمايت همه متحدين از عبدالله مانع براي تاجيكان ايجاد شد.
٣- در اين همه سالهاي مقاومت و سالهاي پسا مقاومت شما از عبدالله شناخت درست نداشتيد؟ كه امروز ميگويد عبدالله با يك چوكي همه را ميفروشد.
٤- وقتي شما در سن ١٩ سالگي ١٧٠٠٠نيرو را مديريت مي كرديد چرا امروز تعدادي از هواداران، تاجكان و جمعيت ها را در فرصت نزده ساله مديريت نكرديد تا يك كانديد واحد داشته باشد و به شعار خود شما كه ديگر فرد دوم نباشيم؛ ميرسيدين.
٥- جناب استاد شما ميدانيد با همين سست بودن چرا امروز عبدالله حمايت مردمي دارد؟و شما حمايت ملت را از دست داديد؟ چون عبدالله امروز هم در مقابل تقلب ايستاده، معاون اشرف غني نشده، با غني توافق نكرده و نظام كنوني را قبول ندارد. شما كمر غني را بسته نكرديد شما دست حنيف اتمر را بلند كرديد كسيكه بيشتر از غني عليه تاجكان دسيسه سازي كرده و شما بهتر ميدانيد،جمعيت را در مسير كوتاه روانه ساختين كه بزودي پاشيد.
٦- وقتي شما به پسوند مسعود احترام داريد چرا از يادگار خود آمر صاحب حمايت نمي كنيد تا نزديكان وي؟ بدون شك بيشتر از همه غرور، عزت، حيثيت و فهم سياسي در همين سن كمش، بيشتر از وابستگان در او ديده ميشود.
٧- جناب استاد بزرگوار وقتي داكتر عبدالله با شما نبود، وقتي اتمر با شما نبود بدانيد غني هم با شما نخواهد بود.