-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۲۳, شنبه

نبرد مردم با طالبان امری حتمی است

تا دیر نشده، از عبدالله فاصله بگیرید.

نتایج حاصل از تماس های اخیر درکابل نشان می دهد که دکترعبدالله از نظر ماهیتی و نگاه به قدرت و حراست از انرژی های مردم تغییری نکرده وخودش را زیر چرخ تاریخ قرار داده است. این بر جمیع خلایق باربار اثبات شده است. ارگ با درک این حقیقت، حاضر شده است که عبدالله و اطرافیانش را در دستگاه حکومت مأمور مقرر کند.
احتمال جدا شدن راه جنرال دوستم از عبدالله وجود دارد. به نظر می رسد که موج ترس ووهم برخاسته از بیماری کرونا، بر سقوط سوم عبدالله اثر گذاشته است. حال، تنها موج مسلط و تعیین کننده، قوای مردمی و تهاجمی طالبان است که هردو ( غنی و عبدالله) را به طور یکسان نشانه گرفته است. هرچند، ارگ کاملاً با اجندای طالبی هم آهنگ است؛ اما طالب هیچ شریک منطقه ای و قومی برای خودش را تحمل ندارد.
این طور معلوم می شود که محور مبارزه با طالب به شمال منتقل می شود و رهبری مقاومت علیه طالبان عمدتاً در دست جنرال دوستم می افتد. نبرد مردم با طالبان امری حتمی ( دیر یا زود) است.