-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۱۷, یکشنبه

نگاه جهان در باره افغانستان در تغییر است

لوئی گومرت نماینده ایالت تگزاس درمجلس نمایندگان آمریکا می گوید:
ما درافغانستان  یک نظام متمرکز ساخته ایم که فساد و فاجعه می زاید. آن هم درکشوری که خیلی قبیله ای است. ما دراعمار یک سیستم متمرکز درافغانستان کمک کردیم؛ حال آن که مردم آن جا خواستار نظامی فدرالی هستند. چه گونه می توان صلاحیت ها را کامل در دست یک نفر داد و توقع داشت که فسادی هم صورت نگیرد!