-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اردیبهشت ۹, سه‌شنبه

دروغ بزرگ


تهیه: واسع عظیمی
 رافد الجنابی یک کیمیا دان استخبارات عراق ـ سال 1999ـ در المان پناه گزین میشود.  الجنابی در یک گفت و شنود عادی با کارمند اداره پناهجویان، اطلاعات حساسی را به عمد بازگو میکند. ساز مان خدمات فدرال آلمان را در جریان قرار میدهند. گماشتگان استخبارت، در طول چند ماه او را تخلیه اطلاعاتی میکنند. محور تمام پرسش ها و پاسخ ها برنامه  کیمیاوی عراق است. الجنابی بر یک مسال بار بار تاکید میکند: " آزمایشگاه سلاح کیمایی عراق به گونه سیار ـ در بین موتر های باربری ـ همیشه در حرکت است تا از احتمال ضربه امریکایی ها و اسراییل ها در امان بماند." اطلاعات طبقه بندی شده در اختیار سیا قرار میگیرد. از الجنابی به گونه شایسته پذیرایی میگردد. 
••
پس از یازدهم سپتامبر و سرکوب طالبان،  نگاه امریکا به صدام حسین باز میگردد. کارکنان سیا به کمک سازمان استخبارات فدرال آلمان، اطلاعات الجنابی را بار دگر ارزش یابی میکنند. آلمانی ها به عدم دقت اطلاعات الجنابی تاکید میکند و اما سیا آنرا دقیق میپندارد.  کولین پاول  برنامه سیار تولید سلاح کیمیاوی صدام را در نشست ویژه شورای امنیت بر مبنای شهادت یک انجنیر شیمی - الجنابی -  بیان میکند. 
•••
 کمی پس از آغاز جنگ، یک خبرنگار کنجکاو المانی، از کمک سازمان استخبارات آلمان به سیا و عدم صحت گفته های الجنابی پرده بر میدارد. خبر این رسوایی سیاسی جهان گیر میشود. 
•••• 
مدتی بعد ازبعد سرنگونی صدام، سازمان انرژی جهانی اعتراف میکند که عراق هیچ برنامه سلاح کیمیایی ـ اتمی ندارد.  الجنابی اقرار میکند که هدف ان دروغ بزرگ، بر انداختن صدام بوده است و نه یک جنگ تمام عیار. الجنابی درآلمان زنده گی میکند و بار ها، محل اقامت او و خانواده او را تبدیل کرده اند. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سر چشمه ها:

ARD, „Krieg der Lügen / spiegel