-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۲۹, جمعه

با امرالله صالح کاری ندارم، تفاهم من با رئیس جمهور است!

فرازهایی از سخنان عطا نور در برنامه کاکتوس

اشاره: من به عنوان یک فرد غیر «تنظیمی» و ناظر درقضایای نوزده سال اخیر، 98 درصد سخنان عطانور را ( به استثنای این ادعا که من معادله را در سطح افغانستان به نفع اشرف غنی تغییر دادم) درست می دانم.درسال 2009 وقتی دهلی رفتم که دکترعبدالله به کاندیدا شدن راضی کنم، مردد و دل ونادل بود. 
( عین همین نکته را من ( رزاق مأمون) از زبان صالح ریگستانی هم شنیدم)

عطا نور: عبدالله می گفت قانونی، استاد ربانی و مارشال فهیم اجازه نمی دهند. همه را قناعت دادم؛ اما نتیجه آن شد که به انتخابات برده شده پشت کرد و اشک ریخت!

درانتخابات 2014 دربرابر کشورهای قدرتمند ایستاده گی کردیم؛ قسم کردیم؛ اما دفعتاً خبرشدیم که از ریاست جمهوری تیر شد.

عبدالله هیچ گاه توافقنامه حکومت وحدت ملی را عملی نتوانست.

من با امرالله صالح کاری ندارم، تفاهم من با رئیس جمهور است!

عطا با اشاره به مثلث قانونی، مارشال و عبدالله: درهمه فیصله های بن دست داشتند. به استاد ربانی گفتند تاریخت تیر شده، حتی بنا داشتند به زور او را از قصر نمبر یک بیرون کنند. 

من معادله را در سطح افغانستان به نفع اشرف غنی تغییر دادم.

تغییر نظام با دکتر عبدالله نا ممکن است. یک موقف خوب برای داده شود از همه چیز می گذرد. 
اشرف غنی بی حوصله و مستبدالرأی است؛ اما آدمی است اکادمیک و با برنامه 
دشمنی با ایران و پاکستان حماقت است.