-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۲۶, سه‌شنبه

شهوت انحصارگری ارگ و موج تروریزم دو روی یک سکه اند

گزارش هایی مواصلت کرده که از سرعت دکترعبدالله در پا گذاشتن روی ماین میانجی ها و خونتای انتخاباتی، مؤقتاً بازداشته شده است. خطر نادیده گرفتن آیندۀ دموکراسی و ارادۀ مردم هنوز مرتفع نشده است. شهوت ارگ به انحصار و چسبیدن به مناسبات و رواج منسوخ گذشته، فرونکش نکرده است. این درحالی است که موج هراس از استقامت طالبان دارد غلبه نشان می دهد. مردم بازهم به امتحان تلخی گرفتار آمده اند. لگام زنی به مدل ثانی طالب ( ارگ) و هوشیاری و محاسبه برای مقابله همه گانی با تروریزم طالب، درامه ها خواهد آفرید.
شماری از سیاسیون که به دزدان معروف اند، خیلی وارخطا اند. گزارشنامه افغانستان به اطلاعاتی دسترسی دارد که نشان می دهد قریب به نیمی از جنگ سالاران و دزدان با شبکه های طالبان تأمین ارتباط کرده اند.