-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اردیبهشت ۱۱, پنجشنبه

کی باید برود؛ ویدا ساغری یا مولوی استخباراتی؟

جوجه ای غریبه نسبی که فقط یاد دارد چطور پستان مادرش ( هرات) را به دندان بگزد؛ از کجا روئیده است؟مولوی مجیب الرحمان هراتی، مسلح با اسلحه گرم و مجهز با پرخاش فکری و نا سازگاری است.

سفارت عربستان و قوای خارجی، جولانگاه او را حتی از «فاصله گذاری اجتماعی» در شرایط بحرانی کرونا در آن ولا، مستثنا کرده اند.

 او، ویروس کرونا را رحمت الهی توصیف کرد. هیچ فردی، مقامی ازدولت، بهادری از هرات و هیچ استخاره گری، دست نشورانید تا سروکلۀ او را برای چند لمحه، به اتاق قرنتینه بیماران کرونا داخل کند.

مولوی هار، از القائات استخباراتی پیوسته مشبوع شده می رود. درکار تهدید و خط و نشان کشی برای مردان و زنان، « او را سرِبازایستادن نیست». آخرین قلاب پوسیدۀ فتوای شخصی و مضحک را به سوی ویدا ساغری انداخت.

او باید از افغانستان برود یا ویدا ساغری؟

چند سال به کار است تا یک ویدا ساغری پروریده شود درین دیار؟ اما هر آئینه، هزاران مدرسه، خلوتگه های اطلاعاتی، و فراموشخانه های استخبارات، در پاکستان و افغانستان، روزانه قادر به تولید صد ها تن همچون مجیب الرحمان هایی اند که هیچ سودی در رشد و توسعه اقتصادی و فرهنگی کشور ندارند واز جیب مردم نان می خورند.

 درعجبم که در هراتی که چشمۀ همیشه زایندۀ فرهنگ و مهد تساهل و مدارا بوده است؛ چنین جوجه ای غریبه نسب که فقط یاد دارد چطور پستان مادرش ( هرات) را به دندان بگزد؛ از کجا روئیده است؟