-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۳۱, یکشنبه

اشتباه دکترنجیب الله در سیاست کدری شمال بود؛ نه جنوب

جبهۀ خوست در زمان دکترنجیب الله به تاریخ 31 مارچ 1991 در نتیجۀ یورش های سنگین گروه های مجاهدین، به همکاری قطعات مربوط به اسامه بن لادن، حقانی و واحد های مرزی پاکستان سقوط کرد. دکتر نجیب الله « با نهایت تأثر و اندوه» دریک جلسه حزبی گفت:
« درآغاز، خوست، بعد گردیز و بعد کابل سقوط خواهد نمود. زیرا تاریخ درگذشته نشان داده که مخالفین از همین راه به کابل آمده اند و تاریخ تکرار خواهد شد. لذا با تمام قوت و نیرو باید جلو این پروسه گرفته شود.» 
(کتاب از پادشاهی مطلقه الی سقوط جمهوری دموکراتیک افغانستان، نویسنده عبدالوکیل، جلد دوم، برگ  646)

اما تجربه بعد ها ثابت کرد که سقوط کابل از راه شمال اتفاق افتاد.  داستانش طولانی وآموزنده است. داستانش را درآثار، نبی عظیمی، اسدالله ولوالجی، عبدالوکیل وزیرخارجه و دیگر نویسنده گان بخوانید.
عبدالوکیل وزیرخارجه دربارۀ یکی از علل سقوط خوست می نویسد: طوری که بعداً افشا شد، فعالیت های مخفی شهنواز تنی و اطرافیان فراری اش نیز درسقوط خوست نقش مهمی داشت.