-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اردیبهشت ۱۱, پنجشنبه

زندانی شخصی امرالله صالح در چنگال یک خلقی دو آتشه

بازی روانی و فرسایشی برضد حمید خراسانی تشدید شده است. منابع ناظر در سارنوالی امنیت ملی می گویند که یک حلقه خاص با وصف گرفتن پول های هنگفت از خانواده عبدالحمید خراسانی، او را به وعدۀ رهایی، فریب داده و تعهد ضمانت گران را نیز نادیده گرفته اند.
حمید خراسانی، زندانی شخصی امرالله صالح است. فریب کاران تابع اوامر رئیس سارنوال امنیت ملی اند. رئیس سارنوالی امنیت، یکی از متعصبان شاخدار و شناخته شده به حساب می رود. این درحالی است که به سلسله رهایی زندانیان، روزانه صد ها تن از زندان آزاد می شوند. 
بازی با سرنوشت حمید خراسانی از روی یک نقشه از پیش طراحی شده درجریان است.