-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اردیبهشت ۹, سه‌شنبه

نقد ونظر پس از چهل ودو سال

هفت و هشت ثور
محراب الدین مستاندر این شب و روز بحث و مباحثات گوناگون و ضد و نقیض در مورد این دو روز تاریخی (هفت ثور و هشت ثور) مطرح میگردد.
برای کسانیکه در سیاست و مبارزات سیاسی دخیل بوده اند، قضیه را با قضاوت ها و طرفداری های خاص بررسی میگردد. یعنی برای اعضا و طرفداران حزب دیموکراتیک خلق هفتم ثور یک روز مهم تاریخی میباشد. اما برای مخالفین که عمدتا مجاهدین میباشند، هشتم ثور روز پیروزی جهاد و سقوط حکومت تحت الحامیه اتحاد شوروی میباشد. اما عده دیگر با طرز دید خاص، به خاطر متضرر شدن در جنگ ها، با سطحی نگری و سهل انگاری هردو روز را مساویانه محکوم مینمایند.
فکر میکنم که این بحث ومباحثه برای مدت های زیادی ادامه داشته و لاینحل باقی خواهد ماند.

اگر میخواهم قضاوت خوبتر از تاریخ و تحولات سیاسی و اجتماعی در کشور داشته باشیم؛ بهتر خواهد بود که کودتای هفت ثور و پیروزی هشت ثور را در ردیف روز های مهم تاریخی دیگر قرار دهیم. یعنی هر روز تاریخی رابطه مستقیم به تحولات ماقبل خود دارد.
به گونه مثال:
- ۲۶ سرطان ۱۳۵۲ محصول خود خواهی ها و کشمکش های داخل خانواده شاهی بود.
- ۷ ثور ۱۳۵۷ محصول ده ها سال استبداد خانواده آل یحیی، بی توجه یی و بی کفایتی حاکمان آن زمان بود.
- ۶ جدی ۱۳۵۸: آغاز لشکر کشی قطعات ارتش سرخ در کشور ما،
- ۸ ثور ۱۳۷۲ محصول ۱۵ سال مبارزات خونین بر علیه یک رژیم غیر مردمی و اشغال و تهدید اتحاد جماهیر شوروی بود.
- ۲۵ میزان ۱۳۷۵: اشغال کابل و بخش بزرگ از اراضی کشور توسط طالبان تحت حمایت نظامی و سیاسی پاکستان.
به همین ترتیب روز های زیادی در تاریخ کشور پر اهمیت میباشد. و هیچ جای شک نیست که روز های خوب و بد دیگر نیز در ماه ها و سال های آینده داشته باشیم.

تا وقتیکه همه مردم ؛ بدون تعصب و برتری جویی یک قوم علیه دیگران، باهم متحد و همکار نشوند ثبات سیاسی و اجتماعی به وجود نمی اید. تا زمان که ثبات سیاسی، عدالت اجتماعی و اعتدال فکری تامین نگردد، مملکت همواره به تهدید مواجه بوده و امکان تکرار اشتباهات سیاسی، کشمکش های خونین توام با مداخلات خارجی وجود دارد.

وقتی ذهنیت عده از رهبران سیاسی را میبینیم، سرنوشت مردم و آینده کشور هنوز در هاله ابهام قرار دارد. بد بختانه هر گونه تحول؛ خوب و خراب، صلح آمیز یا خونین، امکان پذیر است.