-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۲۳, شنبه

ظرافت و برازنده گی برخی تصامیم ارگ تحسین برانگیز است

فضل محمود فضلی درمطبوعات از زوایای مختلفی مورد قضاوت سیاه و سفید قرار گرفته است.
از جمله آرزو تمنا نورستانی «بانوی اول» فرامرز تمنا فضای حاکم بر روابط افراد را در ارگ آماج گرفته بود. وی از تلویزیون اعلام کرده بود که « ارگ گذرگاه جنسی است» است.
اکنون کنار دست فضلی مقرر شده است. وی باید ازفضلی و دیگران ابتداء عذر بخواهد. به هرحال، ارگ با دپلوماسی اداری ظریفانه، انتقام سختی از وی گرفته است. به نظر می رسد که فضلی رسماً موفق گردید که بر اتهامات وارده قلم بطلان کشیده و خود را اعادۀ حیثیت کند.
ارگ با این اقدام خود با یک تیر دو هدف را زد. اول خود تمنا را به غلام بچۀ بی آزار تبدیل کرد؛ درثانی، نشان داد که مدعیات نسوان اندرباب «گذرگاه جنسی» به دور از واقعیت بوده و یا این که بانوان، خود علاقه مند اقامت و یا عبور مؤقت از گذرگاه جنسی بوده اند.