-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۱۷, یکشنبه

بعد از اسلم فاروقی، نوبت معاویه ازبکستانی است


شطرنج سیاسی افغانستان اکنون صورت ساده به خود گرفته است. 

اسلم فاروقی ورکزی رهبری یکی‌از شاخه های داعش در ننگرهار را هدایت می کرد. وی وابسته به هسته های انگلیس در پشاور بود. اطلاع تازه درباره او مشعر است که از سوی آی اس آی به وی ابلاغ شده بود که بساط خود را از مناطق مرزی با پاکستان برچیند و به شمال افغانستان وضع الجیش بگیرد. اسلم فاروقی ظاهراً مشغول پلان گذاری به منظور ترور رقیبان پاکستانی خود بوده و این باعث اختلاف قومی می شده و مبرهن است که به حاکمیت پاکستان در پشاور لطمه می زد. 
انگلیس ها از وی خواسته بودند که اسلم فاروقی باید تسلیم طالبان شده و از درِ مفاهمه با دولت کابل پیش بروند؛ یا این که وی از ننگرهار خارج شود. بسته پیشنهادی برای فاروقی، سنگرسازی در کشمیر یا شمال افغانستان بود؛ اما فاروقی هردو بسته تشویقی را رد کرده بود. اکنون با حذف فاروقی، یک سردستۀ دیگرداعش به نام معاویه ازبکستانی فراری شده است. معاویه دراصل از ولسوالی نسی بدخشان است که بخش امور مالی داعش را نیز عهده دار است. 
خواننده گان عزیز که این خبر را هم اکنون می خوانند، به یاد داشته باشند که یک روزی، دریک معامله مقتضی دیگر، دریک بازی بده و بگیر، معاویه ازبکستانی هم به سرنوشت اسلم فاروقی دچار خواهد شد.