-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۱۴, پنجشنبه

بمباران لفظی سران حکومت همه شمول بالای دکترعبدالله


صلاح الدین ربانی: داکترصاحب، استقرار ذهنی نداری، دنبال چه هستی؟
حاجی دین محمد: غیر از خود هیچ کس ره نمی بینی!
دکتراحدی: می گویی برنده هستی؛ اما در رسانه می گویی که کوتاه می آیم!
استاد محقق: داکتر صاحب از رفتارت مأیوس هستیم!جلسه سران و نخبه گان سیاسی شامل درتیم همگرایی وثبات
مکان: دارالامان، اقامتگاه حکمتیار

اطلاع ارجاع شده به گزارشنامه افغانستان مشعر است که فضای جلسۀ سران، سرشاراز اوقات تلخی و تشنج بود. صلاح الدین ربانی رهبر جمیعت با لحن محکمی نسبت به دکترعبدالله به خاطر استقبال وی از هیأت مذاکره کننده با طالبان که از سوی اشرف غنی تهیه شده، اعتراض کرد.
صلاح الدین، درمحضرسران، عبدالله را به بی برنامه گی، عدم استقرار ذهنی و تلون موضع سیاسی متهم کرده است. وی صریح از دکترعبدالله پرسید: داکترصاحب، شما چطور بدون مشورت با ما، از فهرست مرتبۀ جناح متقلب حمایت کردید؟ اساساً دنبال چه می گردید؟

تیرانتقاد بعدی از کمان حاجی دین محمد بزرگ سیاسی و قومی ننگرهار به سوی عبدالله پرتاب گردید. حاجی دین محمد رو به عبدالله گفت: به عنوان یک ریش سفید، عمرم درمسایل خیرو شر گذشته است. می دانی که برای خودت چقدر قربانی دادم؟ اما خودت به غیر از چند نفر دورو برت، هیچ کس دیگر را نمی بینی. تو واضحاً یک شخص غیرملی هستی.

گذار سومی از دکترانورالحق احدی بود. ایشان با لحنی تند تر از دیگران به دکترعبدالله گفت که تا جایی که ما نتیجه گرفتیم، خودت نه تنها استقرارفکری نداری، بلکه هیچ طرح فکری نداری. دکتراحدی خطاب به دکترعبدالله افزود:
به زبان خود ادعا کردی که برندۀ انتخابات ریاست جمهوری هستم و مراسم سوگند گرفتی. اما بعد، در رسانه ها می گویی که یک مقدار تیم ارگ از خواسته های خود بگذرد؛ یک اندازه من از مطالبات خود کوتاه می آیم!
وقتی برنده هستی، چرا بدون هیچ مشوره با دیگر مسوولان تیم، در رسانه ها تنازل می کنی؟
درین جلسه استاد محقق طبق عادت، صریح وکوتاه به دکترعبدالله چنین می گوید:
دکتر صاحب عبدالله از کارهایت خیلی مایوس هستیم ؛ بعد از این هرکس باید جداگانه با دولت کار کنیم یا موافقت یا مخالفت هرکس دلش!
حکمتیار نیز به نوبۀ خویش روش دکترعبدالله را به باد انتقاد گرفت و اظهار داشت، دراتاق با ما یک گپ می زنی، باز در پشت سرکار دیگری انجام می دهی!
شاملان جلسه سرانجام به عبدالله گفته اند که خودت از بی وظیفه گی بی قرار هستی و پشت وظیفه می گردی!
دکترعبدالله با قهر و آزرده گی، جلسه را ترک کرده است.