-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اردیبهشت ۵, جمعه

چرا این اعلان تلویزیونی «فاطمیون» واکنش های زیاد دارد؟

فهیم کوهدامنی

از چند روز بدین سو تلویزیون های طلوع نیوز، طلوع، لمر و شبکه یک  در یک پیام تلویزیونی شان پرچم لشکر فاطمیون را در کنار پرچم داعش نشر میکند و محتوای اعلان هم همین است که هردو گروه   فعالیت های تروریستی میکنند.
در جنایت کار بودن داعش که هیچ شک نیست و این گروه با ارتکاب قبیح ترین جنایت ها  روی شان را به مانند بیرق شان سیاه نموده اند.
اما چرا در مورد لشکر فاطمیون دیدگاه های متضاد  حتی در سطح بالا وجود دارد؟

از بدو آغاز جنگ میان ایران و عراق  بعضی از گروه های افغانی که تحت حمایت ایران قرار داشتند، افراد شان را به جبهه جنگ می فرستادند که کشته و زخمی بسیار نیز دادند.
این بخش سپاه پاسداران ایران که افغان ها را به جنگ عراق میفرستاد، بعدها به جنگ آذربایجان نیز یک تعداد را فرستاد و پول خوب هم به تفنگ داران میداد و هم به رهبری گروه های ارسال کننده.
با آمدن قوای ناتو به افغانستان شکل و فعالیت آن بخش سپاه پاسداران تغییر کرد و لشکر بزرگ جنگی را به همکاری بعضی گروه های افغانی ساخت و به جنگ خاورمیانه فرستاد که از یک طرف از این جنگجویان ملیشه در برابر گروه تروریستی داعش کار گرفته شود و از طرف دیگر از  این لشکر مسلح و کارکشته  به عنوان حافظ منافع ایران در افغانستان پس از خروج قوای ناتو استفاده شود تا حضور شبح گونه نفوذ ایران در کشور ما وجود داشته باشد. 
اما نمیدانم که چرا  وقتی یک هم وطن ما از قندهار، هلمند، زابل و یا مشرقی اگر از طالب ها دفاع میکنند باید فشار داده شوند، توهین شوند، برای شان دوسیه مشکوک بودن انداخته شود  ولی اگر کسی در مورد لشکر فاطمیون کوچکترین انتقاد هم نوشت  عاجل برچسب شیعه ستیزی را بر پیشانی او میزنند؟
به باور من  داعش، طالب، القاعده و لشکر فاطمیون  تروریست استند و همه شان مستوجب جزا استند.
نباید از تروریست ها به خاطر پیوند  مذهبی، قومی و زبانی دفاع کنیم.