-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۱۶, شنبه

شمارش معکوس برای حذف غنی شروع شده

الیس ولز معاون وزیرخارجه امریکا با اشاره به تمرکز اشرف غنی برسیستم مالی کشور گفته است: مردم افغانستان نیازمند دولت پاسخگو هستند.
معنای مشخص این گفته آن است که اشرف غنی دررأس یک حکومت مسوول قرار ندارد و به هیچ کس پاسخ گو نیست. به نظربنده، شمارش معکوس برای کنار زدن اشرف غنی شروع شده است. این که لگد از کدام سو زده می شود؛ از داخل یا بیرون، هنوز قابل پیش بینی نیست. تا فعلاً  اشرف غنی بر گروه دکترعبدالله دست بالا دارد یا درعمل ثابت کرده که دست بالا دارد؛ همین امر، همه را به چاره اندیشی واداشته است. 35 میلیون نفوس افغانستان درکنار عبدالله باشد؛ پیش اشرف غنی دم ندارد!