-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۱۴, پنجشنبه

آتش بس کرونایی یک توقع بی هوده است

طالبان خطرناک تر از کرونا اند. کرونا جسم را هدف می گیرد؛ طالبان هم جسم را می کشد و تفکر طالبانی، فکر و ذهن نسل ها را آلوده و ملوث می کند. کرونا رفتنی است؛ اما طالبان ماندنی هستند. به کرونا سرانجام واکسینی کشف و ساخته خواهد شد؛ مگر طالبان هیچ واکسین ندارد و یگانه واکسینی که آنان را نابود می کند؛ فهم و آموزش و مقابله و مقاومت است که کار یک روز و دو روز هم نیست. واگیری طالبان، سیرشتابان تر از مبارزه با آن ها دارد.  آن ها با افزایش کرونا زده گی، بیشتر از گذشته مست و الست و تشنۀ خشونت می شوند. 
سیاف سخن مشهوری دارد که « یگانه نیرویی که طالب را لگام می زند؛ مجاهدین است.» حالا حکمت گفته های شیخ به درستی قابل فهم است.