-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۲۵, دوشنبه

گفته و شنیده می شود:
۱) رییس جمهور از طریق فامیل خسر خود که از چندی قبل از لبنان به کابل آمده بودند به کرونا مصاب شده است.
۲) ۲۰ کارمند ارگ و از جمله آشپز ارگ به کرونا مصاب شده اند که برخی در حالت وخیم هستند.
۳) تعدادی از کارمندان شورای امنیت به کرونا مصاب شده اند.
۴) تعدادی از کارمندان دفتر دانش معاون رییس جمهور بعد از برگشتن از هرات به کرونا مصاب شده اند. 
۵) کارمندان وزارت فرهنگ و اطلاعات که به چین غرض پس آوردن گنجینه باختر رفته بودند به کرونا مصاب شده اند.