-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۲۰, چهارشنبه

برچسب دزدی به وحید عمر نمی چسبد

وحید عمر، عضو مجمع سیاستگران جوان و نجیب است. تاریخ، بعد ازین هم شاهد خواهد بود.
من کمترین تفاهم یا رابطه ای سیاسی یا شخصی با وحید عمر ندارم. اما در نوزده سال اخیر، با انبوهه ای از اطلاعات سری و غیررسمی در مورد کارآمدی و ناکارآمدی نخبه گان سیاسی به ظاهر با وجاهت و محترم، و سیاستگران واقعاً ارزشمدار سروکارم بوده و هست.
سرجمع اطلاعات من می گوید که وحید عمر، بالذات، استعدادی برای چپاول و سرشکنی از بیت المال ندارد و وجدانش دست ناخورده است و علی رغم آن که «سیاستاً» درباشگاه نا رستگارترین خونتای تاریخ زدۀ سیاسی حضور دارد؛ همچون سرمایۀ ثابت و صدیق برای منافع عمومی افغانستان به شمار می رود. 

راه اندازی کارزار آگاهی دهی، آن هم در شرایط سخت اضطراری که همه چشم و دست شان به سوی خزانۀ «سرکار» معطوف است، کار حوصله شکنی است. شماری مخارج 27 میلیون افغانی را که در تنویر اذهان مردم نسبت به آفت تعریف ناشدۀ کرونا مصرف شده، به حساب حیف و میل از سوی وحید عمر به قلم داده اند. این صاف وساده قیاس مع الفارق است. تهیه و تولید کلیپ های تصویری در مدتی کوتاه، ساماندهی تبلیغات در رسانه های چاپی و رادیویی و پوسترها و ... کار ساده نیست. در وضعیت خاص، وحید عمر قادر به نظارت ده ها کارمند تهیه فرآورده های عاجل تبلیغاتی ( چاپی، تصویری وشینداری) نمی تواند باشد. 

کسانی که با کار پرودکشن سروکارشان است؛ می دانند که سازماندهی تبلیغات گسترده، همزمان در مدت بسیارکم، چقدر متقتضی انرژی، هزینه و کار شباروزی است. درارگان دولت کنونی، بخش هایی فعال است که از یک پروژۀ کوچک ناقص و نا تمام، پنج میلیون دالر را به جیب زده و مردم اصلاً از آن خبر ندارند و کسی هم چیزی نمی نویسد.

 گزارشنامه افغانستان که به عنوان یگانه پنجره افشا گری فراعنۀ فساد، پیشتاز است، اکثراً با موجی از دفع گویی، شک وکج خلقی اهالی فساد رو به رو می شود. 
فشردۀ کلام، وحید عمر درجرگه سیاست دخیل است؛ مگر اعتقادی به بازی های کثیف ندارد. مثل وحید عمر درین غمسرا، کم است؛ مگر همیشه این مجمع کوچک زنده است...