-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اردیبهشت ۱۱, پنجشنبه

مقرری های خطرناک در لوی سارنوالی

تعیین یک همکار کرنیل اسحاق به مقام حساس دولت کابل

منبع اطلاعاتی خبر می دهد که فرید حمیدی قرار است یکی از همکاران تروریست هایی را که شادروان احمد شاه مسعود را ترور کردند، به منصب ریاست سارنوالی عمومی مواد مخدر برگزیند.
عبدالفتاح شفیق ولسوال سابقه درمنطقه اول کاپیسا، فرد مقرب به استاد سیاف که قبلاً بدون اندک سوابق کاری درامور دادستانی، با فشار سیاف و همدستی فرید حمیدی به حیث رئیس سارنوالی در کنترول و مراقبت دادستانی کل در امور ولایات مقرر شده بود.
شفیق، از پشه ای های کوه بند است. همو، دو تن از عرب های تروریست القاعده را درسال 2001 روانه پنجشیر بودند، تا ولایت کوهستانی و دهانۀ پنجشیر رهنمایی کرده بود. مشارالیه با آی اس آی درارتباط بوده و در ریاست 316 کرنیل اسحاق وابسته به دفتر پشاور کار می کند. 
انتصاب سازماندهی شدۀ وی بدین سبب است که ترانزیت مواد مخدر به شمال درهمکاری با مافیا به طور مصوون تنظیم گردد. زیرا حاجی ممتاز قاچاقچی معروف ظرف ماه های اخیر با مشکلاتی رو به رو شده بود.