-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۱۳, چهارشنبه

شگوفه دانش به جای تشریح، سوال مطرح کند

این دومین یاددهانی به شگوفه دانش است.
شگوفه دانش، گویندۀ طلوع نیوز، عادتاً پرسش های خود به یک مصاحبه شونده را را با تکنیک و قواعد نادرست تشریح می کند. پرسش درگفت وگوی خبری، ارائه شرحیات نیست. وی درسوال بسیار طولانی خود، در واقع پاسخ احتمالی جواب دهنده را هم توضیح می دهد و در آخر می گوید: یعنی چنین است؟ برای جواب دهنده درین صورت فقط یک جواب می ماند که بگوید: البته.
سپس باردیگرشگوفه دانش لکچر می دهد و طرف مقابل را که یک متخصص اموربهداشت است، با گپ های اضافی و تکراری خودش دریک حالت قرنطین قرار می دهد.
 لطف الله جان نجفی!
همه ای شما که در شرایط خاص، کارهای ارزشناک و سختی را انجام می دهید، سزاوار گرامیداشت و احترام هستید.اگر این فارمول کار را یک اندازه تعدیل کنید؛ بهتر می شود.