-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۲۴, یکشنبه

بکس ها آماده، برای فرار از ارگ

اطلاع واصله مشعر است که سران تیم حاکم از حذف نوبتی محافظان اشرف غنی هراسان شده اند.

قطعه دهشت ناک امنیتی PPS، جنایات زیادی را مرتکب شده؛ این دسته مسلح شخصی، معادل گروه انتحاری طالب، داعش یا شبکه حقانی است. چیدن میوه های زهری ازین درخت منحوس شروع شده و هرچه به پایان حکومت غنی نزدیک می شویم، از شمار آدم کشان حرفه ای پی پی اس به مرور کم خواهد شد. 
 سران تیم حاکم، عمدتاً از پاکستان وکشورهای اروپایی و امریکا آورده شده اند. شیوع دهشت درمیان آن ها روبه افزایش است و آمادۀ فرار از کشور اند.