-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۲۰, چهارشنبه

اخاذی سارنوالی نظامی حتی از روسپی خانه ها شروع شدهسارنوال فتاح یک میلیون دالر را به ترکیه منتقل کرد. این عکس از مرستیال  نظامی در دادستانی کُل است؛ سارنوال فتاح.
عکس دومی، صرف طعام. بعد از یک معامله خوش به رضا و حق گیری از قراردادی های وزارت داخله و دفاع، خوان نعمت گسترده اند. میلیون ها دالر از هزینه دو وزارت سکتوری درجیب های مافیای دولتی و غیر دولتی می رود.
سارنوال فتاح، حلقه وصل معامله گرانی است که با پول بازی می کنند. از کادرهای برجسته خونتای انتخاباتی ارگ محسوب می شود. فتاح به حواله گزارش منابع امنیتی، به وسیله خسربره اش اخیراً یک ملیون دالر را به ترکیه منتقل کرده. فرید حمیدی سهم مشخص شده را دریافت می دارد. بازار دوسیه سازی و محاصرۀ قراردادی های به وسیلۀ اسناد و مدارک ساخته شده از سوی فتاح، کماکان گرم است. درین وضعیت اسفبار کرونایی، مجالس عشرت وبی بندوباری این دسته برقرار مانده است.
گزارشی واصل شده است که این دسته درسارنوالی نظامی حتی حق گیری از روسپی خانه هایی را شروع کرده اند که در خط ارتباط با آنان قرار ندارند. این است حال و روز دادستانی کشوری در چنگال مصایب گرفتار آمده است.