-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اردیبهشت ۷, یکشنبه

روسیه و ایران دست به اقدام می زنند

زمان مساعدی برای حصول و اجرایی کردن یک توافق ملی برای ساختن نظام سیاسی کارآمد و فراگیر فراهم شده بود که به اثرلغزش نخبه گان موج سوار، به فنا رفت. هرچند ادغام تیم ثبات و همگرایی درشکم غنی، با توافق روسیه و ایران صورت می گیرد؛ این مساله حافظ منافع گذرای آن کشور هاست؛ اما برای افغانستان که نیازمند یک چهارچوب قانونی همه شمول و دایم نظام سیاسی است؛ یک فریب و یک انتظار بی هوده است.
بدیل وضعیت، جنگ های ناگزیر و بی پایان خواهد بود. افغانستان باید خودش را از حلقه های طناب نظام های شبیه قرن نوزده و قرن بیست رها می کرد. البته منافع افغانستان هماره با منافع دیگران در تضاد قرار دارد. سرزمین ها محلی برای تنازع و دعوای دیگران است و مردم ما در نبود یک سیستم قوی سیاسی خود به خود به کارگران جنگی تبدیل می شوند.
جریان های نیمه بیدار که برای طراحی نظام متوازن قدرت سر بلند کرده بودند، هم از نظر فکری و ملحوظات استراتیژیک با هم شبیه نیستند؛ در ثانب، با منافع جهانی درتصادم قرار دارند. اقتصاد وابسته وصفری دسته جات سیاسی، وابسته گی به هزینه های خارجی را ضمانت می کند. از اوضاع معلوم می شود که ناتو وامریکا لشکرهای تازه ای را تحت نام داعش و حلقات تابعه آن در شمال مستقر می کنند. این اقدام، با واکنش نظامی و عملیاتی روسیه، ایران و هند مواجه خواهد شد.